Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Advocatenkantoor Vlasmarkt 28


Advocatenkantoor Vlasmarkt, Postbus 326, 4330 AH Middelburg, tel. 0118-485666, fax 0118-485660, e-mail advocaten@vlasmarkt 28.nl, www.vlasmarkt28.nl, iban NL58RABO0340111275, KvK 65462114


I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


a. Het kantoor: de advocaat, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk of op basis van een arbeid-, uitzend-, of volontairovereenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen.
b. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.
c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten als in sub. d. bedoeld – die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen,of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
d. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

II. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met het kantoor worden gesloten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.


III. Overeenkomst van opdracht

?
a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door het kantoor is ? aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts ? worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers ? krachtens schriftelijke volmacht.
?b. De cliënt stemt ermee in, dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ? laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden.

IV Declaratie

?
a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt.
b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
c. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie.
d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V Betaling

?
a. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van het kantoor of de betreffende daarmee gelieerde stichtingen derdengelden, gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
b. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen veertien dagen na factuur datum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
c. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering met een minimum van 10% van de openstaande declaraties ten laste van de cliënt.
d. Indien aan een cliënt een proceskostenvergoeding wordt toegekend, komt deze vergoeding toe aan de advocaat, onder de verplichting van de advocaat het door cliënt reeds betaalde bedrag aan kosten rechtsbijstand te verrekenen met de vergoeding.

VI Aansprakelijkheid


a. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor en/of haar leidinggevenden.

VII Gefinancierde rechtshulp door de Raad voor Rechtsbijstand


a. Voor alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, is door cliënt een voorschot verschuldigd. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van cliënt, indien door cliënt niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij – na afgifte van de toevoeging – de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten (zoals o.a. griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels) zijn voldaan.
b. Indien de Raad voor Rechtsbijstand van oordeel is dat de cliënt niet voor een toevoeging in aanmerking komt dan is voor de tot dan toe verleende en nog te verlenen rechtsbijstand alsnog het overeengekomen uurtarief verschuldigd.
c. Bij declaratie van de toevoeging zal door de Raad voor Rechtsbijstand een resultaatsbeoordeling plaatsvinden. Tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten, wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken door de Raad, indien;

i.       de rechtzoekende de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde, of
ii.      op het moment van de definitieve afhandeling van de zaak waarvoor die toevoeging was verleend de rechtzoekende als resultaat van die zaak een vordering met betrekking tot een geldsom ter hoogtevan tenminste 50% van het heffingvrij vermogen heeft (artikel 34 G lid 1 onder a en b, Wet op de rechtsbijstand).